Poli House
1/2

Arch': Karim Rashid. Tel Aviv 2017